Islam enquête editie 2016 - Toelichting bij gehanteerde methode

Journalistieke aanleiding en overwegingen

 • Doel: in beeld brengen van de beleving/opinie van de moslim anno 2016. Meerbepaald het in kaart brengen van huidige percepties ten aanzien van en beleving van de recente incidenten (aanslagen). Insteek is om Moslims aan het woord te laten. Een minoriteit die in vele debatten vaak besproken wordt vanwege die incidenten. Het lijkt een journalistieke evidentie om dat verder te onderzoeken, niettegenstaande de technische beperkingen en uitdagingen die dat met zich brengt. (cfr. infra).
 • Overwegingen: Bij de bewuste overweging inzake de te hanteren opzet en insteek werd al snel duidelijk dat voor het meten van de actuele, meest recente opinies rond een breed scala aan aantal actuele thema’s, een beroep doen op eventueel reeds uitgevoerd universitair/ academisch onderzoek onvoldoende was.
 • Context – wettelijk kader: Daarnaast maakt tevens dat het ontbreken van enige vorm van academisch geijkte populatiegegevens van de beoogde doelgroep, dit wegens de wet op de privacy, met zich brengt, dat het opstellen van geavanceerde steekproefkaders onmogelijk is. Er bestaat immers geen enkele database, bestand of register om zich op profielgegevens op basis van geloof te beroepen. Meer nog, het is zelfs juridisch niet toegelaten in België dat gelijk welke organisatie (inclusief overheidsinstanties) dit zouden mogen opnemen in registers.
 • Context – tijdskader: Ook de doorgaans lange doorloop – en opstarttijd van zo’n aanpak zou maken dat de actuele meningen en de mogelijke volatiliteit van deze (bij bijvoorbeeld het zich manifesteren van een mogelijk nieuw incident of gebeurtenis waar ook ter wereld in die context) de relevantie van die resultaten zou kunnen hypothekeren. Bijgevolg werd in dat licht geopteerd voor de onderstaande methode.
 • Onderzoeksopzet: vervolgonderzoek, 9 jaar na het 1ste onderzoek. Het in kaart brengen van de meest recente tendensen qua opinies via het monitoren van de evolutie in vergelijking met het voorgaande onderzoek van 2007.

Technische info

 • Organiserende partijen: Humo en VTM Nieuws en opiniepeiler iVOX
 • Methode:
  • Kwantitatief onderzoek, surveyonderzoek met gestandaardiseerde vragenlijst (gesloten vragen), met daarbij
   • een selectie van het iVOX onderzoekpanel (1) na het uitvoeren van een beperkte naam-analyse evenals analyse van de moedertaal. Op die manier konden van de 150.000 Belgische panelleden die woonachtig zijn in België reeds worden uitgefilterd wegens niet behorende tot de beoogde doelgroep.
   • Deze selectie werd aangevuld met straatinterviews (2) op basis van random selectie in Brussel, Antwerpen, Gent, Genk, Mechelen en Leuven, waarbij willekeurig mensen werden aangesproken, gescreend op de filtervragen zoals werd vooropgezet en desgevallend bevraagd.
   • Tot slot werd dit aangevuld met de zogeheten sneeuwbalmethode (3), waarbij via een netwerk van moslims, in de reeds vermelde steden, een extra mix van respondenten werd geïnterviewd of werd uitgenodigd om wanneer het beter zou passen om te participeren aan de online survey.
 • Veldwerk: de enquêteurs (voor 2 en 3) waren zowel mensen die zichzelf moslims noemen als mensen die zich omschrijven als niet moslim, van verschillende geslachten en achtergrond om interviewereffecten zo maximaal mogelijk te vermijden.
 • Periode: de interviews werden afgenomen tussen 17 en 30 september 2016.
 • Topics waarnaar werd gepeild:
  • Screeningvragen:
   • Geloof
  • Profielvragen:
   Als achtergrondvariabelen met het oog op het controleren op het bereiken van een zo breed mogelijke mix van mensen (cfr. supra, dit wegens het ontbreken van een officieel populatiekader, niettegenstaande hier niet werd op gewogen)
   • Socio-demografische profilering
   • Media gebruik
   • Intensiteit van beleving van het geloof
   • Stemintenties bij eventuele verkiezingen voor Federaal Parlement
  • Opinievragen:
   • Ervaring van discriminatie
   • Geluk en mate van welbevinden
   • Inschatting van de impact van de recente aanslagen op samenleven
   • Beeld tov andere bevolkingsgroepen
   • Inschatting van ervaren begrip voor het geloof
   • Visie op eigen geloof
   • Vertrouwen in instituties
   • Ervaringen met en opinie over IS
   • Perceptie inzake mogelijke oorzaken van radicalisering
 • Kenmerken doelgroep:
  • Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam
  • Leeftijd: tussen 16-55 jaar
  • Regio: woonachtig in het Brusselse gewest of in de Vlaamse centrumsteden Gent, Genk, Antwerpen, Mechelen en Leuven
  • Taal: die Nederlands of Frans begrijpen/spreken/kunnen lezen
 • Gehanteerde instrumenten/kanalen voor de data collectie:
  • Respondenten werden geïnterviewd ofwel online via hun eigen smartphone, tablet of PC of wel via papieren enquêtes die werden ingevuld en vervolgens verwerkt.
  • De verdeling naar concrete invulmethode is als volgt:
   • 39% hebben een papieren vragenlijst ingevuld
   • 61% hebben de vragenlijst online ingevuld
 • Samenstelling set van netto respondenten:
  • Data-cleaning
   • Controle voor de zogeheten “speedsters” (voor alle online deelnames) i.c. op snelheid van invullen
   • Inhoudelijke consistentie
  • Verdeling van de weerhouden 500 respondenten volgens kanaal van rekruteren
   • Respondenten uit het iVOX onderzoekspanel 35%
   • Straatinterviews (publieke ruimtes): 45%
   • Deelname op basis van sneeuwbalmethode: 20%
  • Verdeling volgens socio-demografische variabelen:
   • 72% mensen woonachtig in Vlaams Gewest, 27% Brussels hoofdstedelijk gewest
   • 74% Nederlandstaligen, 26% Franstaligen
   • 45% mannen en 55% vrouwen
   • 46% 16-29 jarigen, 35% 30-44 jarigen, 19% 45-55 jarigen
   • 61% met hoogstens diploma middelbaar onderwijs, 39% met diploma hoger onderwijs (of bezig met hogere studies)
 • Metadata van het veldwerk:
  • De gemiddelde invultijd bedroeg ongeveer 15 minuten
 • Principes inzake anonimiteit en privacy:
  • Alle individuele gegevens die verzameld werden tijdens het onderzoek, werden confidentieel behandeld en verwerkt.
  • De Persoonsidentificatiegegevens (naam, adres en e-mailadres) werden enkel gebruikt ter controle van de data
 • Interpretatie Foutenmarges:
  • De theoretische maximale foutenmarge bedraagt 4,3%. Dit is de indicator (als afhankelijke variabele) op basis van het hanteren van de klassieke formule die standaard in de statistiek wordt gebruikt en dit op basis van de onafhankelijke variabelen met de volgende kenmerken: een reële populatiegrootte tussen 100.000 en 1.000.000, bij een spreiding van het onderzochte kenmerk op N=50% (dit is de meest conservatieve setting), bij N= 500 en bij een gewenst betrouwbaarheidsniveau van 95%.
  • In het licht van het ontbreken van de hogervermelde officiële populatiegegevens en het dientengevolge moeten hanteren van aangepaste methoden om het veldwerk te realiseren is bovenstaande berekening van de theoretische foutenmarge eerder indicatief.