Wedstrijdreglement Humo's Comedy Cup 2018

Deel

De wedstrijd, Humo’s Comedy Cup 2018, (hierna genoemd de “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door NV De Persgroep Publishing, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse-Kobbegem, (hierna genoemd “Humo”).

Humo zoekt via de Wedstrijd nieuw stand-up comedy talent.

Elke deelnemer (hierna genoemd de “Deelnemer”)  verklaart zich door zijn inschrijving voor de Wedstrijd uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk  akkoord met onderstaand wedstrijdreglement.

 

1. Inschrijven

1.1. Inschrijven kan via comedycup@humo.be door het inzenden van een bio en liefst (een link naar) begeleidend audio-visueel materiaal van maximaal 10 min. Elke Deelnemer bevestigt daarbij dat hij eigenaar is van alle rechten op eigen materiaal en dat deze geen rechten van derden schendt of dat in voorkomend geval de nodige afspraken en regelingen getroffen zijn met betrekking tot eventuele rechten van derden. Humo kan onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige schendingen van rechten van derden, zoals auteurs of andere rechthebbenden, in dit verband.

1.2. Indien een Deelnemer uit meer dan één persoon bestaat  zal één groepslid aangeduid worden die de inschrijving regelt. Hij/zij is groepsverantwoordelijke en contactpersoon. Alle communicatie verloopt via hem/haar. Bij de inschrijving verklaart hij/zij zich namens de volledige groep akkoord met onderhavig wedstrijdreglement.

1.3. Inschrijven kan vanaf 23 augustus en uiterlijk tot 28 september 2018, om middernacht.  Alle inzendingen na dit tijdstip worden niet in de Wedstrijd opgenomen.

 

2. Data en verloop van de Wedstrijd

2.1. De beoordeling van de Deelnemers bij de Wedstrijd gebeurt door een jury. De jury bestaat uit medewerkers van Humo, aangevuld door personen uit de Belgische comedy- en TV-wereld.

2.2. Uit alle inschrijvingen kiest de jury omstreeks begin oktober2018 60deelnemers. Humo zal de geselecteerden alsdan op de hoogte brengen van deze beslissing.

Deze geselecteerden gaan door naar de voorrondes, georganiseerd in 5 verschillende zalen in de loop van de maand oktober.

Elke Deelnemer brengt een set van 5 min.

Mogelijk worden vooraf enkele minder ervaren kandidaten waarvan het beeldmateriaal ontbreekt uitgenodigd voor een screening.

2.3. De jury selecteert maximaal 8 acts uit deze voorrondes die doorgaan naar de tweede ronde op 22 november in de Minard in Gent.

Elke deelnemer brengt een set van maximaal 12 minuten.

2.4. De uiteindelijk door de jury geselecteerde 3 finalisten nemen het tegen elkaar op in de finale in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen op 12 december 2018.  Tijdens deze finale kiest de jury 1 Deelnemer als winnaar van de Wedstrijd .

De details van de verschillende prijzen worden hierna omschreven in artikel 3.

2.5. Humo is verantwoordelijk voor de verdeling en programmatie per zaal van de voorrondes en de halve finales.  Hierover kan niet verder gecommuniceerd noch onderhandeld worden. Zo de omstandigheden dit vereisen, om welke reden dan ook, kan jury steeds de locatie, de datum of het tijdstip van één of meer voorrondes, tweede ronde of de finale wijzigen of aanpassen.

 

3. Prijzenpot

Humo voorziet voor de winnaar € 1.000 cash.

Humo biedt de winnaar eveneens promotionele en redactionele aandacht:

  • Humo publiceert een interview n.a.v. het winnen van de finale
  • Humo ondersteunt de eerste tour van de winnaar promotioneel en redactioneel op humo.be, Facebook, Twitter en in het magazine “Humo”
  • De drie finalisten nemen in het voorjaar 2019 deel aan “HUMO’s Comedy Cup on tour”. De tour bevat 18 voorstellingen; de artiesten krijgen een gage van €200 per voorstelling.

 

 

 

 

 

4. Algemene bepalingen

4.1 Alle kosten verbonden aan de deelname van de Wedstrijd zijn volledig ten laste van de Deelnemers.

4.2. De Deelnemer verbindt er zich toe om in geval van selectie  voor een bepaald onderdeel of evenement van de Wedstrijd (zoals de voorrondes, tweede ronde, finale en tour voorjaar 2019), aanwezig te zijn op de door Humo bepaalde plaats en het bepaalde tijdstip, met al het nodige materiaal en al de deelnemende groepsleden.   Dit onverminderd het recht van Humo om een geselecteerde Deelnemer te diskwalificeren en/of te vervangen door een andere Deelnemer, bijvoorbeeld indien de oorspronkelijk geselecteerde Deelnemer niet kan bereikt worden, niet (of niet tijdig) reageert of niet (of niet tijdig) komt opdagen.

4.3. De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen materiaal tijdens de Wedstijd. Humo kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden in dat verband voor verlies, diefstal of enige schade.

4.4. Elke Deelnemer verleent voor zijn act uitdrukkelijk het recht aan Humo om de opname van de act in kwestie die de deelnemer tijdens een preselectie, een halve finaleen/of een finale speelt, rechtenvrij en kosteloos te streamen, af te spelen in audio- en videoformaat via internet of elk ander audiovisueel medium.

 

 Elke Deelnemer verleent Humo ook uitdrukkelijk het recht om audio- en videofragmenten rechtenvrij en kosteloos te gebruiken en te verspreiden via de digitale en mobiele platformen, het internet en andere dragers, producten en media van Humo of van derden waar Humo op actief of bij betrokken is. Ook de sponsors en andere partners van de Wedstrijd kunnen, mits zij hiervoor het voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord van Humo bekomen hebben, op hun eigen platformen en dragers kosteloos en rechtenvrij gebruik maken van deze video- en audiofragmenten.

 

Elke Deelnemer geeft daarbij ook zijn uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke toelating in het kader van het recht van afbeelding. Deze toelating strekt zich ook uit tot de publicatie van één of meer afbeeldingen van de Deelnemers in het magazine “HUMO”, zowel op papier als digitaal, op de website www.humo.be of in enige andere publicatie of enig ander product van Humo. Iedere Deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Humo de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de Wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

Alle toelatingen van onderhavig artikel 4.4. gelden wereldwijd, en zo lang als er enige auteursrechtelijke bescherming of enige andere rechten, waar ook ter wereld, van toepassing zijn.

 

4.5. Humo behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Humo kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Humo.

4.6. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de Wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Humo (met inbegrip van de jury) zijn finaal, zonder verhaal en niet vatbaar voor discussie.

4.7. De Wedstrijd staat open voor iedereen open, met uitzondering van de personeelsleden van De Persgroep, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers), en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de Deelnemer, of één of meer groepsleden ervan, op het moment van deelname jonger zijn dan 18 jaar, dienen deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van de ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Humo, voor te leggen.

4.8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

4.9. In geval van misbruiken, plagiaat, misleiding of bedrog behoudt Humo zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Humo uit te sluiten.

 

***

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?