null Beeld

Hoe koppig is CD&V-spits Hilde Crevits?

Hilde Crevits gold lang als één van de vlijtigste leerlingen in de Vlaamse regering, maar recent zette ze de klas een paar keer flink op stelten. Haar langverwachte onderwijshervorming werd neergesabeld, het loopbaanpact dat de job van leraar aantrekkelijker moest maken, werd afgeblokt door de vakbonden, en haar uitspraken over allochtone ouders zetten kwaad bloed. Hoog tijd om de minister van Onderwijs bij de directeur te roepen.

rl/ab

'Mijn vader heeft me altijd afgeraden om minister van Onderwijs te worden'


Bekijk ook deze video:

Terug naar school: Average Rob rijdt mee met minister van onderwijs Hilde Crevits

HUMO In een interview met Het Nieuwsblad verklaarde u vorige maand dat we ‘best wat meer engagement mogen verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers’. ‘Vlamingen staan echt wel open voor anderen en tolereren veel. Omgekeerd mogen we ook de bereidheid verwachten om actief deel uit te maken van onze samenleving.’ Bent u geschrokken van de storm van verontwaardiging over die uitspraak?

Hilde Crevits «Ja, want ik wou niet stigmatiseren. Dat ligt niet in mijn natuur. Daarom was iedereen ook zo verrast. Güler Turan (SP.A) riep in het parlement: ‘Ge hebt mij en mijn ouders beledigd!’ Ik zei: ‘Maar Güler, jij bent net een voorbeeld van hoe betrokkenheid van ouders kinderen ten goede komt. Het probleem is dat niet iedereen zo betrokken is.’ Zij weer: ‘Dat zijn niet alleen de allochtone ouders!’ Tja, dat heb ik ook nooit beweerd.

»In dat interview sprak ik over de grote uitdagingen voor het onderwijs: integratie en inclusie. We moeten onze scholen toegankelijk maken voor iedereen, ook voor anderstaligen en mensen met een beperking. Omgekeerd verwacht ik dat iedereen een inspanning doet om zich te integreren. Daarbij zie je dat de taal soms een probleem is.»

HUMO Wetenschappers zeggen dat er geen verschil in betrokkenheid is tussen allochtone en autochtone ouders. Volgens hen heeft het povere engagement van sommige ouders vooral te maken met sociale achterstelling.

CREVITS «Dat ontken ik niet. Maar uit het PISA-onderzoek blijkt dat het niet kennen van de taal leidt tot slechtere schoolresultaten. Kinderen die thuis geen Nederlands spreken, presteren gemiddeld zwakker op school. De kloof tussen hun prestaties en die van autochtone jongeren is nergens in Europa groter. Eén van de oplossingen is de betrokkenheid van ouders proberen te verhogen.

»De dag waarop de commotie ontstond, moest ik naar een school in Vilvoorde. De directeur pakte mijn beide handen vast en bedankte me voor mijn uitspraken. Die school had een zeer actieve ouderwerking. Ouders van anderstalige kleuters konden er Nederlandse les volgen, om beter te kunnen communiceren met de school. Ondanks alle inspanningen slaagde die school er niet in een aantal ouders te bereiken. Dat is zorgwekkend, want taal is een sleutelelement om te slagen in een maatschappij. Als je ergens gaat wonen, is het toch een vorm van elementair respect dat je de voertaal leert?»

HUMO Het resultaat van uw uitspraak was dat allochtone ouders die hun best deden zich aangesproken voelden, terwijl de ‘foert’-ouders opnieuw foert zeiden, of niet eens op de hoogte waren.

CREVITS «Dat was niet mijn bedoeling. Ik wou de hand reiken: laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen het beter doen. Het was een positieve boodschap, ik vond de commotie overdreven. (Neemt er een papier bij) Kijk: in 2013 zei Mieke Van Hecke (de vorige baas van het katholiek onderwijs, red.) in Knack: ‘Ik vind dat de inspanningen vanuit de allochtone gemeenschap kleiner en kleiner worden. Ze leven samen in hun eigen gemeenschap, ze hebben zelfs geen Nederlands nodig om te functioneren. Ze hebben hun eigen advocaten, dokters, apothekers en winkels.’ Geen haan kraaide daarnaar, terwijl mijn uitspraak zoveel stof deed opwaaien.»

HUMO Is de les dan dat je sommige dingen niet meer mag benoemen?

CREVITS «Ik vraag het mij af. Sommigen zeiden dat politici niet alleen dingen moeten benoemen, maar ook oplossingen moeten aanreiken. Ik probeer niks anders te doen! Alleen vergat men dat.»

HUMO Wat vond u van het voorstel van Bart Somers om de aanwezigheid op oudercontacten te verplichten, op straffe van boetes?

CREVITS «Bart heeft dat al ingetrokken. Bij de inschrijving van je kind onderteken je het schoolreglement. Daarin staat dat er verwacht wordt dat je naar de oudercontacten komt. Toch blijven sommige ouders thuis, bijvoorbeeld omdat ze geen Nederlands begrijpen of negatieve herinneringen hebben aan hun eigen schooltijd. Scholen en leraars moeten er alles aan doen om die ouders te bereiken. Mijn mama was onderwijzeres. Vóór het schooljaar begon, ging ze bij al haar leerlingen thuis op bezoek, om hun leefwereld te voelen. In sommige steden zet men brugfiguren in. Dat zijn goede initiatieven, maar het engagement moet van de twee kanten komen. Alle wetenschappers zeggen dat betrokkenheid van de ouders belangrijk is.»

HUMO Maar ligt het aan de ouders dat de kloof tussen de schoolprestaties van autochtone en allochtone leerlingen zo groot is?

CREVITS «Veel elementen spelen daarin mee. Een deel van de verklaring is dat onze beste leerlingen supergoed scoren. Als je kopgroep heel hard rijdt, krijg je sowieso een grotere kloof met de achterblijvers. In Wallonië is de kloof kleiner, maar de top scoort ook minder goed.

undefined

null Beeld

»Karin Heremans (directrice van een Antwerpse concentratieschool, red.) zegt dat het allemaal aan het systeem ligt. Ik vind haar een schitterende vrouw, maar dáár ben ik het dus niet mee eens. (Bonkt op tafel) In de grondwet staat de vrijheid van onderwijs: ouders mogen zelf kiezen naar welke school ze hun kind sturen. Ik pas voor een staatsonderwijs dat één type onderwijs oplegt. Heremans stelt het systeem verantwoordelijk, maar dat systeem laat haar wel toe om haar aanpak aan te passen aan het profiel van haar leerlingen. Zij zet keihard in op taal: ze laat leerlingen toe om verschillende taalmodules en trajecten te volgen, en bepaalde vakken mee te nemen naar een volgend jaar, om te vermijden dat ze moeten zittenblijven. De inspectie staat die afwijkingen toe. Bovendien krijgt haar school extra middelen en omkadering, omdat ze zoveel kwetsbare leerlingen heeft. In totaal verdelen we zo jaarlijks 300 miljoen euro extra. Kom dan niet zeggen dat het systeem niets doet, hè.»

HUMO Onderzoek leert dat kleuteronderwijs cruciaal is, zeker voor anderstaligen. Waarom verplichten we dat niet gewoon vanaf 3 jaar?

CREVITS «Ik vind dat niet nodig. We zijn nu al wereldkampioen inzake deelname aan het kleuteronderwijs. In de derde kleuterklas bereiken we bijna 99 procent. We proberen nu de kleine groep achterblijvers alsnog naar de kleuterschool te krijgen, want dat zijn vaak de meest kwetsbaren. Al wie zijn kleuter inschrijft, krijgt een bonus op zijn kinderbijslag. We werken ook met een kleutercoördinator die samen met lokale besturen bekijkt wat we extra kunnen doen om ouders te stimuleren hun kinderen naar school te sturen. Misschien werkt dat beter dan een verplichting.»


Bidruimtes

HUMO Begrijpt u dat sommige ‘witte’ ouders ervoor terugschrikken om hun kind in een concentratieschool in te schrijven, bang als ze zijn voor een lager niveau?

CREVITS «We doen veel om in elke school een hoog niveau te garanderen. Als overheid bepalen wij in de eindtermen wat leerlingen moeten kennen. Onze inspectie houdt daar toezicht op. Ik kan niet aanvaarden dat scholen, leraars én ouders de lat lager leggen voor anderstalige kinderen. Als je minder verwacht van een kind, zal het ook minder presteren. Wij leven in een kennismaatschappij: een diploma secundair onderwijs is zó belangrijk. We kunnen ons niet permitteren een bepaalde groep te verliezen of te verwaarlozen. We moeten in hen investeren: ze zijn onze toekomst.

»Ik vind ons lerarenkorps nog te wit. In de grote steden heeft meer dan de helft van de schoolkinderen een migratieachtergrond, maar de leraarskamer volgt niet. De diversiteit is een feit. We kunnen ze beter omarmen dan ons ertegen te verzetten.»

undefined

'Het zou Zuhal Demir sieren als ze, net als Theo Francken, haar excuses zou aanbieden'

HUMO De diversiteit creëert ook problemen. In sommige concentratiescholen worden de zwemlessen afgeschaft, omdat moslimjongeren ervoor thuisblijven.

CREVITS «Dat kan niet, dat is toegeven op je basisvrijheden. Net zoals het onaanvaardbaar is dat je geen les meer zou mogen geven over de evolutieleer. Scholen moeten daar heel duidelijk over zijn. Wie hier schoolloopt, moet zijn best doen om zich volledig te integreren.»

HUMO Wat is dat, volledige integratie?

CREVITS «Het is mijn droom dat elke 16-jarige in élke school hetzelfde burgerschapspakket krijgt. We zijn dat op Europees niveau aan het uitwerken. In dat pakket moeten al onze vrijheden, normen en waarden staan: de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrije meningsuiting, de mensenrechten, gelijkwaardigheid van holebi’s… Daar mogen we echt niet op toegeven.»

HUMO Sommige moslimjongeren vragen om bidruimtes op school. Wat vindt u daarvan?

CREVITS «Zijn dat er zoveel, denkt u?»

HUMO We lazen toch dat het katholiek onderwijs alle religies een volwaardige plaats wil geven, door meer ruimte te laten voor de hoofddoek en bidruimtes in te richten?

CREVITS «Als Lieven Boeve (de topman van het katholiek onderwijs, red.) de hand reikt naar andere geloofsgemeenschappen, vind ik dat een goede zaak. Maar het werd voorgesteld alsof we in katholieke scholen islamleerkrachten zouden aanwerven om islamlessen te geven en exclusieve bidruimtes in te richten. Dat heeft Boeve helemaal niet gezegd. Zo werd een mooi project onterecht aangevallen. Godsdienstlessen blijven essentieel in het katholiek onderwijs.»

HUMO Het is niet altijd duidelijk op welke lijn CD&V zit in het diversiteitsdiscours. Uw uitspraken over allochtone ouders werden ‘de rechtse bocht van CD&V’ genoemd. Op Twitter noemde uw N-VA-collega Zuhal Demir u ‘moedig’.

CREVITS «Blij dat ze enthousiast is, maar dat was geen bocht. CD&V zegt al jaren dat integratie een verhaal van rechten en plichten is.»

HUMO Uw partijgenoot Pieter De Crem leek toch een evolutie te zien: ‘We zetten de klok gelijk. Ik wil minder ondergeschiktheid aan de gevoeligheden van het minderheidsdiscours.’

CREVITS «Pieter ziet af tijdens discussies zoals over Zwarte Piet. Ik vond dat ook jammer. Mijn kinderen keken evenveel op naar Zwarte Piet als naar Sinterklaas. Laten we gewoon genieten van onze feesten en niet achter elke volkstraditie het kwalijkste zoeken. Ik heb de indruk dat mensen nog zelden een kans laten liggen om verongelijkt te zijn. In de tien jaar dat ik minister ben, is de samenleving enorm gepolariseerd. Ik functioneer niet goed in zo’n klimaat.»

HUMO Uw collega vice-minister-president Liesbeth Homans blijkbaar wel.

CREVITS «De polarisering in de Vlaamse regering valt goed mee. We hebben grote budgetten en dossiers. Toch maken we daar op straat geen ruzie over.

»Liesbeth heeft haar eigen stijl, maar je kunt binnen de regering wel afspraken met haar maken. Er is een verschil tussen het gekissebis in de kranten en het werk dat wordt verzet in de Vlaamse regering. We zijn door de kinderbijslag geraakt, de modernisering van het secundair onderwijs, de hervorming van het volwassenenonderwijs… Als je de krant leest, lijkt het alsof we nooit uit de campagnesfeer zijn geraakt, maar we bereiken wel iets.»

HUMO Homans besliste begin april om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen stop te zetten, ‘op basis van informatie van de Staatsveiligheid’. Maar de Staatsveiligheid betwist dat haar rapport daar aanleiding toe geeft.

CREVITS «Het publiek maken van informatie van de Staatsveiligheid is zéér delicaat. Maar moskeeën mogen ook geen broeinest van haat of politiek activisme zijn. Ik geloof in de strikte controle van erkende moskeeën. We moeten weten wat daar gebeurt. Als je een erkenning intrekt, verlies je die controle. Een niet-erkende moskee kan ook blijven bestaan. Maar het dossier is niet op de regeringstafel gekomen.»

HUMO Zuhal Demir bracht nog een andere polemiek op gang: ‘CD&V is een moslimpartij!’ Waarom reageerde uw partij daar zo fel op?

CREVITS «Een politica die de bevolking wáárschuwt voor een partij waarmee ze in de regering zit, dat is toch kras? En tegelijk vraagt ze ons vertrouwen voor haar beleidsnota! Onbegrijpelijk. Ze stigmatiseerde ook de moslimgemeenschap, want het woord moslimpartij was duidelijk negatief bedoeld.»

undefined

null Beeld

undefined

'Ik heb Kris Peeters al een paar keer verslagen.'

HUMO Uw partij vond het kennelijk ook beledigend.

CREVITS «Ik voelde mij beledigd, ja. Wij zijn een partij voor álle Vlamingen, niet alleen voor moslims.»

HUMO CD&V dreigde ermee om Demirs beleidsnota te boycotten. Hoe hard gaat u het spelen?

CREVITS (glimlacht) «Het is goed dat het Pasen is.»

HUMO Het reglement zegt dat u de beleidsnota enkel mag beoordelen op de inhoud, niet op de persoon of haar uitspraken.

Crevits «Ik heb die beleidsnota nog niet gezien, dus we zien wel. Maar het was fijn geweest als Zuhal Demir zich gewoon had geëxcuseerd, zoals Theo Francken heeft gedaan nadat hij Artsen Zonder Grenzen had vergeleken met mensensmokkelaars. Zijn vader vond dat blijkbaar ook niet oké. Theo heeft de mensen van Artsen Zonder Grenzen uitgenodigd en ze hebben het bijgelegd. Ik vond dat chic. Het zou Zuhal sieren als ook zij haar fout zou toegeven. Maar ik vermoed dat ze CD&V doelbewust wil framen. Dat snijdt, als je samen in een regering zulke grote uitdagingen moet aanpakken.»

HUMO Demir verwees onder meer naar een uitspraak van Mieke Van Hecke, nu CD&V-lijsttrekster in Gent. Die zei dat uw partij ‘de logische keuze is voor moslims’.

CREVITS «Maar ze heeft nergens gezegd dat moslims kiesvee zijn voor ons. Wij zijn christendemocratisch: er is bij ons meer plaats voor zingeving dan bij andere partijen. Daardoor zijn we aantrekkelijk voor mensen die hun geloof als een onderdeel van hun identiteit beschouwen. Dát was Miekes redenering.»

HUMO Doet CD&V niet heel erg haar best om aantrekkelijk te zijn voor moslims? De Genkse burgemeester Wim Dries en zijn Turkse schepen Ali Caglar waren twee jaar geleden aanwezig op een meeting van de Turkse president Erdogan. En vorige week bracht Humo aan het licht dat Kamerlid Raf Terwingen een bijeenkomst van de Grijze Wolven heeft bijgewoond: een racistische en fascistische Turkse organisatie.

CREVITS «Ik lees dat Raf dat betwist. En Wim Dries is als burgemeester gaan observeren wat er leeft in de Turkse gemeenschap. Als een organisatie haat zaait of de publieke veiligheid in het gedrang brengt, kan een burgemeester haar bijeenkomsten verbieden. Dat heeft niks met CD&V te maken, maar met zijn job als burgemeester.»

HUMO Caglar zei twee jaar geleden dat de persvrijheid erop vooruitging in Turkije.

CREVITS «Ik vermoed dat hij daar intern op is aangesproken. Maar zulke uitspraken zijn onvermijdelijk als je met een veelkleurig korps aan mandatarissen zit. We maken toch allemaal fouten?»


Tanker vol scholen

HUMO De hervorming van het secundair onderwijs stuitte op een muur van kritiek. Wat is er eigenlijk wél goed aan?

CREVITS «Veel! Er komt een basisgeletterdheid: een lat waar elke jongere over moet om hier goed te kunnen functioneren. De PISA-testen tonen aan dat één op de vijf jongeren dat basisniveau nu níét haalt. In het eerste en tweede middelbaar wordt er ruimte gemaakt voor begeleiding op maat tijdens het vaste lessenrooster. Sommige kinderen kunnen hun zwakke vakken bijschaven, sterkere leerlingen kunnen nieuwe uitdagingen verkennen. Zo differentiëren we op maat van elke leerling. De hervorming laat scholen ook toe om breed te gaan in hun organisatie. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen om een school voor wetenschappen en techniek te worden, zodat jongeren er alle studierichtingen kunnen volgen in dat domein, van ASO tot BSO. Als ingenieur van een bedrijf zul je tenslotte ook samenwerken met werknemers die de dingen bedenken, mensen die dingen ontwerpen en anderen die ze maken. Ik vind dat een heel mooi concept.»

HUMO Critici vinden de hervorming te vrijblijvend, omdat scholen zelf mogen kiezen of ze eraan meedoen.

CREVITS «Ik vind het net goed dat scholen vrijheid krijgen in de manier waarop ze zich organiseren.»

HUMO De hervorming zou ook het verfoeide watervalsysteem niet aanpakken.

CREVITS «Het watervalsysteem zit in ons hoofd. Er wordt gesproken over ‘afzakken naar het beroepsonderwijs’. Ik heb vroeger nog het woord ‘zalmen’ gebruikt voor jongeren die van het beroeps naar het technisch gingen. Van die terminologie moeten we af. Je moet het zien als een autosnelweg met verschillende rijstroken. Elke leerling moet de richting kiezen die het best bij zijn mogelijkheden past.

»Wat ook goed is: door te snoeien in het aantal studierichtingen hebben we het volledige studieaanbod veel overzichtelijker gemaakt. Het past op één A3-vel.»

HUMO Eén op de tien jongeren haalt zijn diploma secundair onderwijs niet. Wat gaat u daaraan doen?

CREVITS «Dat baart me grote zorgen, want die jongeren zijn vogels voor de kat. Daarom vinden we het zo belangrijk dat ‘duaal leren’ van de grond komt, naast het deeltijds onderwijs: jongeren kunnen vanaf het vierde middelbaar kiezen om een diploma te halen door twee of drie dagen op de werkvloer te werken. We willen ook nog meer inzetten op leerlingenbegeleiding en individuele zorgtrajecten. Vaak raken jongeren op de dool omdat ze worstelen met persoonlijke problemen, niet per se vanwege het onderwijs. Er lopen nu projecten waarbij jongeren met gedragsproblemen binnen de school wordt aangeleerd dat ze er niet onmiddellijk op moeten slaan als ze worden uitgedaagd, en dat ze meer bereiken met een deftig gesprek. Vroeger werden die met een time-out weken van school gehaald. Nu krijgen ze een time-in, een hersteltraject op school.»

HUMO Met het loopbaanpact wou u de job van leerkrachten aantrekkelijker maken. U wilde alle leraren in het middelbaar onderwijs twee uur extra les laten geven. De 150 miljoen euro die daardoor vrijkwam, moest dienen om jonge leraren te coachen en werkzekerheid te geven. De vakbonden zeiden njet. Begrijpt u dat sommige mensen het godgeklaagd vinden dat die twee uur extra al te veel gevraagd is, aangezien ‘leerkrachten maar twintig uur per week voor de klas staan’?

CREVITS «Tegelijkertijd is het aantal burn-outs in het onderwijs nog nooit zo hoog geweest. De cijfers stijgen alleen maar. Er is een mismatch tussen de zogenaamde ‘contacturen’ voor de klas en wat een leerkracht écht presteert. We onderschatten alles wat daarbij komt. Leerkrachten zijn meestal ook empathische mensen die erg betrokken zijn bij hun leerlingen. En het kan een eenzaam beroep zijn. Je hebt je klas, maar je staat alleen met je zorgen. Schooldirecties, teamwork en co-teaching kunnen daarin een verschil maken.»

HUMO Maar u vond toch ook dat er gerust twee uurtjes bij konden?

CREVITS «Maar in ruil zouden bepaalde taken, zoals het speeltijdtoezicht, wegvallen, en kwam er geld vrij voor de aanwerving en ondersteuning van jonge leerkrachten, én zouden er minder uren zijn voor oudere leerkrachten. Maar de vakbonden willen eerst het onderzoek naar de taakbelasting van leraars afwachten.»

HUMO De hete aardappel is doorgeschoven naar uw opvolger. Het Nieuwsblad was genadeloos voor u: ‘Weer gebuisd’.

CREVITS «Ach, dat sloeg ook op de werkgevers en de vakbonden. Je kunt je ook afvragen waarom mijn voorgangers dat taakbelastingsonderzoek nooit hebben laten uitvoeren.»

HUMO Dé grote frustratie bij jonge leerkrachten is dat ze soms tien jaar tijdelijke jobs moeten doen, en op verschillende scholen de lesuren bij elkaar moeten harken, terwijl sommige vastbenoemden er de kantjes aflopen.

CREVITS «Dat wil ik oplossen met een startpool-systeem, zodat elke leerkracht met een voltijds schema kan starten. Sommige scholen schrijven samen vacatures uit voor bijvoorbeeld één voltijdse leerkracht Nederlands. Als we tot een akkoord komen, wil ik geld vrijmaken om die startende leerkracht werkzekerheid te geven voor een heel schooljaar.

»En voor uitgebluste vastbenoemden moeten de controleprocedures toegepast worden. Maar ik zie nog heel veel vastbenoemde leerkrachten gepassioneerd lesgeven, hoor. Leerkrachten kunnen voor jongeren echt het verschil maken. Ik vind alleen dat ze te vaak vastzitten in papierwerk. Als er één ding is waar ik als minister het verschil wil maken, is het door daarin te hakken. Dat doen we heel consequent.»

undefined

'In de grote steden heeft meer dan de helft van de schoolkinderen een migratieachtergrond, maar de leraarskamer volgt niet'

HUMO Is het moeilijker om in het onderwijs iets te veranderen dan op een ander departement?

CREVITS «Nu mag je schrijven: ze glimlacht (lacht). Onderwijs is een tanker. Maar onderschat de dynamiek in de scholen niet. Ik had me voorgenomen om alle scholen in Vlaanderen te bezoeken, ik bezoek er zo’n drie à vier per week: de creativiteit op het veld is enorm.

»Ik héb trouwens al veel veranderd. Ik ben de eerste minister in twintig jaar die de verlofstelsels heeft gereduceerd. Het aantal soorten verlof die leerkrachten konden nemen was eindeloos, ik heb het overzichtelijk gemaakt. Er zijn ook nog nooit zoveel scholen gebouwd en vernieuwd als nu.»

HUMO En toch klagen de vakbonden voortdurend over besparingen.

CREVITS (verontwaardigd) «Maar in twee jaar tijd investeren wij een half miljard extra in onderwijs! De budgetten voor scholenbouw zijn nog nooit zo hoog geweest. We hebben een premie van 950 euro voor anderstalige kleutertjes, pér kind. Er komt ook nog eens 15 miljoen bovenop voor het M-decreet om meer inclusie mogelijk te maken. Enfin, zeg!»

HUMO Zou u nog een tweede legislatuur als onderwijsminister willen doen?

CREVITS (overtuigd) «Onmiddellijk. Openbare werken deed ik ook graag, maar onderwijs maakt het verschil voor de maatschappij van morgen. Ik vind het fantastisch om daar bevoegd voor te zijn. Al die rimpelingen, al die mensen die kwaad zijn: ach, ik heb geleerd dat ik het nooit goed kan doen, maar intussen doe ik het wel.»

HUMO U zou de eerste onderwijsminister zijn die het twee legislaturen volhoudt.

CREVITS «Mijn vader heeft me altijd afgeraden om de onderwijsportefeuille te aanvaarden. Hij was leraar, directeur én vakbondsvoorzitter. Nu zegt hij: ‘Ge gaat toch niet stoppen, hè?’ (lacht) Hij vindt dat ik heel kalm blijf bij alle commotie. Hij had gedacht dat ik me meer op stang zou laten jagen.»


De Kris in Hilde

HUMO De heisa na uw uitspraak over allochtone ouders, vrat die niet aan u?

CREVITS «Nee, ik kan dat van me afzetten. Ik had ook niks fouts gezegd.»

HUMO U bent die week niet méér gaan joggen dan anders om stoom af te blazen?

CREVITS «Juist minder, want ik moest me permanent verantwoorden (lacht). Maar de paasvakantie heeft veel goedgemaakt. Vorige week heb ik 45 kilometer gelopen en 170 kilometer gefietst. Voor mijn moreel is dat onmisbaar. Ik bloei open als ik ga lopen. Ik los dossiers op in mijn hoofd. Soms vertrek ik met een probleem, en als ik thuiskom, weet ik precies hoe ik het ga aanpakken. Soms ga ik met enkele sportievelingen van ons kabinet tijdens de middagpauze een halfuurtje lopen in het Warandepark of de Kruidtuin.»

HUMO Zit er een Kris Peeters in u, een competitiebeest?

CREVITS «Jawel! Ik heb Kris trouwens al een paar keer verslagen. Maar dat mag je niet schrijven (lachje). Of toch wel. Als we vroeger in het Warandepark gingen lopen, maakte hij er altijd een wedstrijd van. Aanvankelijk won hij altijd, tot ik merkte dat zijn eindsprint niet zo scherp was en ik alles begon te geven in de laatste 300 meter. Zo heb ik hem een paar keer flink doen afzien.

»Toen ik hem vorige week zei dat ik 15 kilometer had gelopen, zag ik hem beduusd kijken. Een paar dagen later kreeg ik een sms: ‘Zopas 18,9 kilometer gelopen.’ (lacht) Hij kan het niet laten! Dus nu moet ik er 20 lopen. Ik ben even erg als hij.

»Fietsen doe ik ook, maar voorlopig ervaar ik daarbij nog niet dezelfde endorfines als bij het lopen. Al ben ik onlangs met mijn man gaan fietsen op het eiland Walcheren in Zeeland, en dat deed enorm veel deugd.»

undefined

null Beeld

undefined

'Als ik 's avonds laat moet werken, komt mijn man naar Brussel. Dan overnachten we in de slaapkamer van het kabinet.'

HUMO Klopt het dat uw echtgenoot de huisman is in het gezin?

CREVITS «Het is tijd om het interview te beëindigen (lacht). Hij is geen huisman, maar zelfstandig architect. Maar hij kookt graag en goed, en hij zorgt ervoor dat mijn job leefbaar is. Als ik ’s avonds laat moet werken en het niet zie zitten om nog naar huis te rijden, komt hij naar Brussel. Dan overnachten we op het kabinet.

»Mijn kinderen komen ook al jaren naar Brussel. Toen ik minister werd, waren ze 12 en 14. Op woensdagmiddag kwamen ze naar Brussel om de stad en de shops te verkennen. Ze sliepen hier op uitklapbedjes van IKEA, en de volgende ochtend gingen ze terug, naar school. Dat heeft het voor mij leefbaar gemaakt.»

HUMO U wordt binnenkort 50. Geeft u een groot feest?

CREVITS «Nee. Mijn man heeft ooit een verrassingsfeest voor mij georganiseerd, op mijn 39ste. Die dag werden de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Torhout gevormd. Ik stond normaal tweede op de lijst. Na de stemming nam de voorzitter me apart en hij maakte me wijs dat de leden niet akkoord gingen: ‘Je staat niet op de tweede, maar op de zevende plaats.’ Ik bleef kalm, maar in de auto begon ik te huilen, te huilen... Ik belde mijn echtgenoot, die thuis zat te wachten met veertig man: ‘Ik stop met de politiek! Het heeft allemaal geen zin meer als de mensen mij niet steunen!’ Met rode ogen kwam ik thuis aan. Mijn schoonvader stond me in de deuropening op te wachten. ‘Meisje toch, het was allemaal om te lachen!’ (lacht) Afschuwelijk. Ik heb eerst een halfuur moeten uitrazen. En daarna ben ik naar mijn feest gegaan. Op alle foto’s zie je de wallen onder mijn ogen. De bende van de partij was er ook. Enfin, dat is nog een fantastisch feest geworden. Maar sindsdien wil ik geen verrassingsfeestjes meer.»

HUMO Het was ook best verrassend om u onlangs als hoofdtrofee in ‘Mag ik u kussen?’ te zien zitten. Hebt u daar lang over nagedacht?

CREVITS «Ik heb dat voor de presentator gedaan, Bart Peeters. Na de aanslagen in Brussel was ik ’s avonds te gast bij ‘Van Gils & gasten’. Bart heeft toen een liedje gezongen dat me diep heeft geraakt. We raakten aan de praat en ik vond hem een fijne kerel. Toen hij me later belde om te vragen of ik wou meedoen, heb ik ja gezegd, zonder na te denken.»

HUMO Dat klinkt alsof u er spijt van hebt.

CREVITS «Heb je me daar zien zitten? Ooh! (slaat de handen voor het gezicht) De hele tijd zat ik me af te vragen: wat dóé ik hier? En dan die kus! Ik heb Dimitri Leue ergens op zijn neus gekust omdat ik niet zag wat ik deed. Dat vonden ze thuis heel grappig. Wie mij kent, weet dat ik daar een hekel aan heb.»

HUMO U kust niet graag?

CREVITS «Jawel, maar geen onbekenden, en zeker niet op tv!»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234