Wedstrijdreglement
Humo's Rock Rally 2018

8
hrr 1200

De wedstrijd, Humo’s Rock Rally, editie 2018 (hierna genoemd de “Wedstrijd”), wordt georganiseerd door De Persgroep Publishing N.V., met maatschappelijke zetel te 1730 Asse-Kobbegem, Brusselsesteenweg 347 (hierna genoemd “Humo”).

Humo zoekt via de Wedstrijd nieuw muzikaal talent.

Elke deelnemer (hierna genoemd de “Deelnemer”)  verklaart zich door zijn inschrijving voor de Wedstrijd uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk  akkoord met onderstaand wedstrijdreglement.

 

1. Inschrijven

1.1. Inschrijven kan via vi.be door het inzenden van drie nummers waarvan minimaal 2 eigen nummers en maximaal één cover. Elke Deelnemer bevestigt daarbij dat hij (of één of meer van de groepsleden van de Deelnemer) eigenaar is van alle rechten op de eigen nummers en dat deze geen rechten van derden schenden, of dat in voorkomend geval de nodige afspraken en regelingen getroffen zijn met betrekking tot eventuele rechten van derden (bijvoorbeeld bij samples). Humo kan onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige schendingen van rechten van derden, zoals auteurs of andere rechthebbenden, in dit verband.

1.2. Indien een Deelnemer uit meer dan één persoon/muzikant bestaat  zal één groepslid aangeduid worden die de inschrijving regelt. Hij/zij is groepsverantwoordelijke en contactpersoon. Alle communicatie verloopt via hem/haar. Bij de inschrijving verklaart hij/zij zich namens de volledige groep akkoord met onderhavig wedstrijdreglement.

1.3. Inschrijven kan vanaf 29 augustus 2017 tot en met uiterlijk 22 november 2017, om middernacht.  Alle inzendingen na dit tijdstip worden niet in de Wedstrijd opgenomen.

 

2. Data en verloop van de Wedstrijd

2.1. De beoordeling van de Deelnemers bij de Wedstrijd gebeurt door een jury. De jury bestaat uit medewerkers van Humo, mogelijk aangevuld door één of meer personen uit de Belgische muziekwereld.

2.2. Uit alle inschrijvingen kiest de jury omstreeks half december 2017 100 Deelnemers. Humo zal de geselecteerden alsdan op de hoogte brengen van deze beslissing.

Deze 100 geselecteerden gaan door naar de preselecties, georganiseerd in onderstaande zalen op onderstaande data : 

19/01/18

Nosta Opwijk

20/01/18

De Zwerver Leffinge

26/01/18

CC Nova Nazareth

27/01/18

Club 27 Edegem

02/02/18

N9 Maldegem

03/02/18

Rondpunt 26 Genk

09/02/18

Het Depot Leuven

10/02/18

Cactus Club Brugge

16/02/18

De Posthoorn Hamont-Achel

17/02/16

   

 

 

 

 

CC Mechelen

 

2.3. De jury selecteert 20 bands uit deze preselecties die doorgaan naar de halve finales in Trix te Antwerpen op 24 maart 2018 en Vooruit te Gent op 25 maart 2018.

2.4. De uiteindelijk door de jury geselecteerde 10 finalisten nemen het tegen elkaar op in de finale in AB Brussel op 22 april 2018.  Tijdens deze finale kiest de jury 3 Deelnemers (eerste, tweede en derde plaats) als winnaars van de Wedstrijd .

De details van de verschillende prijzen worden hierna omschreven in artikel 3.

2.5. Humo is verantwoordelijk voor de verdeling en programmatie per zaal van de preselecties en de halve finales.  Hierover kan niet verder gecommuniceerd noch onderhandeld worden. Zo de omstandigheden dit vereisen, om welke reden dan ook, kan Humo steeds de locatie, de datum of het tijdstip van één of meer preselecties, een halve finale of de finale wijzigen of aanpassen.

 

3. Prijzenpot

3.1. Humo voorziet voor de winnaars van de eerste, tweede en derde plaats volgende prijzen:

Eerste plaats:

Humo biedt volgende prijzen aan ter ondersteuning van de uitbouw van een muzikale carrière van deze winnaar op lange termijn:

·      10.000 euro cash;

Humo biedt de winnaar promotionele en redactionele aandacht:

·      Humo publiceert een interview met een of meerdere bandleden n.a.v. het winnen van de finale;

·      Humo ondersteunt de eerste concertreeks van de winnaar promotioneel en redactioneel op Humo.be, via Facebook, Twitter en in het magazine;

·      Humo ondersteunt de eerste cd-release van de winnaar promotioneel in het magazine “HUMO”;

 

Tweede plaats:

Humo biedt volgende prijzen aan ter ondersteuning van de uitbouw van een muzikale carrière van deze winnaar op lange termijn:

·      Redactionele aandacht in het magazine “HUMO”.

·      €3000 cash

·      Humo ondersteunt de eerste concertreeks van de winnaar promotioneel en redactioneel op Humo.be, via Facebook, Twitter en in het magazine;

·      Humo ondersteunt de eerste cd-release van de winnaar promotioneel in het magazine “HUMO”;

 

 

Derde plaats:

Humo biedt volgende prijzen aan ter ondersteuning van de uitbouw van een muzikale carrière van deze winnaar op lange termijn:

·      €2.000 cash

·      Redactionele aandacht in het magazine “HUMO”.

·      Humo ondersteunt de eerste concertreeks van de winnaar promotioneel en redactioneel op Humo.be, via Facebook, Twitter en in het magazine;

·      Humo ondersteunt de eerste cd-release van de winnaar promotioneel in het magazine “HUMO”;

·       

 

4. Algemene bepalingen

4.1 Alle kosten verbonden aan de deelname van de Wedstrijd zijn volledig ten laste van de Deelnemers.

4.2. De Deelnemer verbindt er zich toe om in geval van selectie  voor een bepaald onderdeel of evenement van de Wedstrijd (zoals de preselecties, halve finale en/of finale), aanwezig te zijn op de door Humo bepaalde plaats en het bepaalde tijdstip, met al het nodige materiaal en al de deelnemende groepsleden.   Dit onverminderd het recht van Humo om een geselecteerde Deelnemer te diskwalificeren en/of te vervangen door een andere Deelnemer, bijvoorbeeld indien de oorspronkelijk geselecteerde Deelnemer niet kan bereikt worden, niet (of niet tijdig) reageert of niet (of niet tijdig) komt opdagen.

4.3. De Deelnemerszijn verantwoordelijk voor hun eigen instrumenten en materiaal tijdens de Wedstijd. Humo kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden in dat verband voor verlies, diefstal of enige schade.

4.4. Elke Deelnemer verleent voor zijn nummers uitdrukkelijk het recht aan Humo om de opname van de nummers in kwestie die de Deelnemer tijdens een preselectie, een halve finale en/of een finale speelt, rechtenvrij en kosteloos te streamen, af te spelen in audio- en videoformaat via internet of elk ander audiovisueel medium.

 

 Elke Deelnemer verleent Humo ook uitdrukkelijk het recht om audio- en videofragmenten rechtenvrij en kosteloos te gebruiken en te verspreiden via de digitale en mobiele platformen, het internet en andere dragers, producten en media van Humo of van derden waar Humo  actief bij betrokken is of mee samenwerkt. Ook de sponsors en andere partners van de Wedstrijd kunnen, mits zij hiervoor het voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord van Humo bekomen hebben, op hun eigen platformen en dragers kosteloos en rechtenvrij gebruik maken van deze video- en audiofragmenten.

 

Elke Deelnemer geeft daarbij ook zijn uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke toelating in het kader van het recht van afbeelding. Deze toelating strekt zich ook uit tot de publicatie van één of meer afbeeldingen van de Deelnemers in het magazine “HUMO”, zowel op papier als op digitale, elektronische en mobiele dragers, op de website www.humo.be of in enige andere publicatie of enig ander product van Humo. Iedere Deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Humo de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de Wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

Alle toelatingen van onderhavig artikel 4.4. gelden wereldwijd, en zo lang als er enige auteursrechtelijke bescherming of enige andere rechten, waar ook ter wereld, van toepassing zijn.

 

4.5. Door inschrijving aan de wedstrijd abonneert elke Deelnemer zich automatisch op de e-nieuwsbrief van HUMO.

4.6. Humo behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Humo kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Humo.

4.7. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de Wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Humo (met inbegrip van de jury) zijn finaal, zonder verhaal en niet vatbaar voor discussie.

4.8. De Wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Humo, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de Deelnemer, of één of meer groepsleden ervan, op het moment van deelname jonger zijn dan 18 jaar, dienen deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van de ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Humo, voor te leggen.

4.9. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

4.10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Humo zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Humo uit te sluiten.

 

***

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?